C’È SEMPRE DA IMPARARE (la realtà è un’ altra cosa…)

amiche vecchiette

-Cummari, bonasira!
-Bonasira, bonasira bella!
-Chi fù? Comu jiamu?
-E comu jiamu, a Cummari, sempi appedi, jiamu.
-E ‘mbonu, ‘mbonu, veniti ‘ccà, jiamu!
– A Cummari, chi succedìu?
-Ma poi vu ‘mparastivu u compiuteru?
-Chistu, chi mi rigalau figghjiuma?
-Sì… sì allura quali?L’atra vota ‘ndi dicistivu ca vu rigalau po compleannu…
-Sì, sì è beru! Mu ‘mparavi cummari mia, mu ‘mparavi!
-Gu, gu, chi bellizza!Chi cuntentizza!
-Ma quali bellizza, quali cuntentizza!Chimmu nommu mu ‘mparava mai, cummariii!
-Pecchì, ca aviti mò? Chi vi vinni?
-Ca mi vinni ‘na ruvinaaa!
-O focu mioo, pecchì? Chi vi succediu cummari?
-Fu na ‘sbentura stu compiuteru, sdillogghjiu amaru!
-Ca paru ‘na drogata, sempi ccà sugnu…
-E pecchì a cummari pecchì, non aviti i chi fari dintra a casa?
-Eh, non avarria i chi fari: mu lavu, mu stricu, mu stiru, e mu ligistru…
-E allura?
-E nenti…ca ‘nc’è stu catinazzu i Fesibuccu!
-E chi ghjiè a cummari, chi ghjiè?
-E comu vi pozzu spegari?
-È comu ‘nu burdellu?
-Fooocuuu miu a cummari, chi diciti, sti paroli?
-No, no scusatimi, non bolia diri burdellu, ‘nto senzu nostru!
-Ah no, e chi allura?
-Volia diri ‘nc’è nu casinu…
-Fooocuuu miooo, ancora? E ‘nzomma, però… non ‘nci capisciii chi ghjièèè?
-Scusatimi ancora, è ccà non sacciu, comu catinazzu, aiu mu vu spegu…
-E ‘mbonu jiamu… spegatilu chjianu, chjianu….all’usu vostru
-E nenti vi dicia: è na speci i mundu birtuali, comu dicinu i figghji mei…
-E jià ‘nci su ‘nu saccu i perzuni, i tutti i rismi
-Ffocu mio, daveru?
-Allura, tutti: previti, abbucati, maestri, poeti, scrittori, operai, pitturi, mammi, e sportunatamenti puru figghjioli…
-Mara mia, mara… a cu ‘nci vinni sta ‘nfelici penzata, u faci stu cosu curiusu?
– Si o cummari, ca mò su tutti ‘cca subba a chatta…
– A chì?
-E chi significa? Mi paria ca su subba a gatta!
-No no, vordiri, ca parranu, parranu a mucciuni…
-O focu…e l’atri u sannu…
– L’atri cui…chiji chi su ghjià subba…cu di iji, non dicistivu ca su ‘nzemi…
-No, no…non è ca su ‘nzemi…tutti…
-E cui allura?
-Chiji chi su amici…
-Nnon capiscivi nenti!
-E vu dicu ch’è nu burdellu
È troppu compricatu mu vu spegu…
-No no, non è pemmia…
-Nenti mò, aspettati mu vi dicu…
-Eh?
-È puru ‘nu pocu bellu…
-Ca iju postu?
-Aviti u postu? E allura siti a postu…vi paganu!
-No, no, o santa cummari, chi catinazzu diciti! U post, esti nu penzeru, ‘na cosa chi bui penzati e scriviti…
-O focu…e chi siti ‘na scrittrici?
O cummari bella, non capiscistivu ca jiocu, ponnu scriviri tutti e tuttu!!!
-O mara mia… e quindi quando unu è arraggiatu i po mandari a chiju paisi?
-Se nu vastasu, sì, se nu Signori no!
-Hai capitu? Ho capito!
– Stati cuminciandu u capisciti!
-Ma basta, non bogghjiu u sacciu cchjiù nenti ca aiu vajiu u cucinu
-E ‘mbonu ca mo jiatiii
-E disbrigativiii!
-A cosa cchiù curiusa è, ca ‘ncè genti, omani chi corteggianu!!! Ah,ah ah!
-ah!
-E vu vi scialati, vu siti ‘na bella fimmana, e siti puru accurturata
-Ma chi diciti, ijo, non trasu quasi mai subba a fesubuccu
-E fina a mò chi dicistivu?
-No, ca…ca…
-Ca aieri i gridati jienu e celi… ca o maritu vostru ‘nci ricogghjìu du lavuru…e vui si non mi sbagghjiu eruvu ‘nto bagnu chi chattavuvu… e furnella eranu in bacanza…o mi sbagghiju?
-A cummari e vui comu u sapiti?
-No, ca, ca a barcuni vostru era apertu… e si ‘ntisi tuttu
-Ah!
-E pemmu finisciu u discurzu, ca sinnò allongamu brodu… vi dicu l’urtima!
-Eh dicitimi, dicitimi, su tutta ricchji!
-E nenti, mi pari bruttu, mu vu dicu…
-E no!Mo parrati, ca sinnò mi dassati ‘nte spini…
-‘Nc’è nu bell’omu chi mi corteggia…
-Ah?
-Eh!
-E comu si chjiama?
-E mò voliti u sapiti troppu!!!
-E pari ca ijo, chi pozzu sapiri du mundu birtuali?…eh?
-Chistu è beru!
-È nu bell’omu, armenu, ‘nte fotu pari bejiu…avi nu saccu d’amici, pari unu ca a motu a sapi…faci sempri u sprendidu… e nenti mi manda faccini, penzerini, poesii, e catinazzi vari…ed è chistu ‘ccà, mo vu mustru ‘nta fotu, vogghjiu u mu cumpessu cu vui, simu amiche o no?
-E certu cummari mia, certu! Vidimu, vidimu, ca sugnu propriu curiusa!
Oh! Ah! Eh! Azzo raight!
-A cummari diventastivu tutta russa, siti ‘na vampa, chi vi succediu cummari?
-Nenti, nenti, continuati peffavuri!
– E comu vi dicia tutti sti cosi chi mi ‘mbia…
-È pemmu vi faci capisciri ca vi voli, ca ‘nci piaciti…e nu laik vu menti?
-E chi laik!!!
– Comu dicistivu a cummari? E ca vui chi sapiti du laik? O mara miaaa…
-A cummari, a cummari…
-Oh bella mia, bella, siti na ‘ncantata di muschi, ancora criditi e favuli…
-Ma no viditi ca chistu chjacchjarijia cu tutti…u messaggiu d’amuri chi bi manda a bui, ‘nciù manda a tutte le donne del suo profilu…ahahahah… cu nu corpu dieci, cento marvizze!!!
-Comu? Chi diciti? Ca cuminciava u ‘nci vogghjiu beni…
-Se ,se…domani a Pasqua!Beni, ma quali beni…u beni l’amuri, l’affettu si dimostra ‘nta realtà, non subba a fesibuccu
– ma vui, non dicistivu ca non sapiti nenti i stu catinazzu i fesibuccu…e mò, sbertiscistivu a na vota…
-Mia cara e duci cummari…mo ve la dico tutta: IO SONO GIUDITTA 67…e ho l’amicizia di LUI da tempo ormai…capiscistivu….
-Focu…chi schifuuu…va fidati, va…non ti poi fidari i nuiju, mancu di panni cavimu ‘ncojiu…
-A cummari, MANCULICANI… jiamu jiati e cucinatiii…ca IL BELL’ANTONIO VIRTUALE avi figghji e mugghjieri…ahahahah
-Non mi sbagghjiavi quando dissi che è nu burdellu…chi amarezza…
-No! No, non vi sbagghjiastivu…jiati…e ‘mparati, bona jiornata!!!

Teresa Averta

Annunci