A VECCHJAJA È NA CAROGNA

28684810_10211145167210446_9134367742843161703_n

-Bonasira cummari!
-bonasira a gnura mia…
-chi fù, comu jamu?
-e comu voliti jamu, a cummari…
-pecchì?
-pecchì jamu mali!
-assettattivi, pregu..
-grazi, cummari!
– Vi viju ‘nu pocu scura, chi vi succedìu, a cummari mia?
-e si saparrissivuu!!!
-e chi boliti u sacciu… cuntatimi, peffavuri, cuntatimi…
-e ca ccà… ’ndavi sempi una…
-una? E cu è chistaaa?
-ma quali chista, a cummariii!!! ‘Ndavi sempi una, vogghju diri preoccupazioni, problemaaa
-aaah…. mo capiscivi… e chi vi ‘mbattìu?
-e chi aiu mu vi dicu?
-a cummari…e dicitimi…si no tenitillu, pe vvui… stu gruppu ‘nto stomacu
-no, noo, ca mo vi cuntu…e vi fazzu ‘nu picculu riassuntu
-chi parrati pulitaaa… jistivu a scola?
-e jamuuu a cummari, voliti u chjecchjariati…accussì, mi pari. Ca ‘nci tratta i cosi seri.
-va bonu, scusati e parrati jamu!
-nenti… ca…ca…
-comu nenti… ca…ca…
-o cummariii, vu non aviti nenti i chi ‘ffari
-scusati n’atra vota; jio pe ‘ddiri a verità avìa capisciutu, ca non… jistivu, cu dovutu rispettu, a chiju postu…
-focu miooo, cummariii chi siti spanticata!
– ‘nzomma andiamo a noi…cuntati, ca mo, su tutta ricchji
-si tratta i marituma…
-ah! E chi ‘nci vinni?
-e chi sacciu? Non ci aza cchjù du lettu!
-comu, morìu?
-focu cu siti vui…’nzamai Dio, pecchì avarria u mori, povareju miu!!!
-scusati capisciu sempi agghji pe cipujii
-accussì mi pari…
-‘mbonu jamu avanti
-e nenti vi dicìa…ca non ci aza di bon’ura e non baci mu lavura…ca dici ca ‘nci doli a schina.
-e jiu jà o medicu?
-vaci o medicuuu ca chissu ‘nci spagna puru i l’umbra sua… è pocondriaco.
-chi? Focu miooo, e chi ghjèèè? Non sacciu, na nova malatia?
-no, voldiri ca ‘nci ‘spagna i tutti i malatii…
-e ‘mbonu ‘mbonu ‘nci dati ‘ncuna medicina po doluri
-se, se, mò…mò…non ‘ndi voli medicini…ca avi l’ulciola…
-puru a lucciola? Ma è chijia ca ‘ppiccia focu…
-focu randi chi mi vinni a ‘mmia quando mu maritaiii…
-e ‘mbonu, non v’arraggiati, quando vu maritastivu era novu, novu…u rodaggiu non ci u facistivu?
-o cummariii, chi dicitiii…e chi gghjera, ‘na machina?
-e chi boliti a cummari? U corpu nostru, chi gghiè? Non è ‘na machina?
-aviti raginu, cara cummari, ma ‘ntantu mi caccia pacciaaa
-va bonu, allura, datu ca non pigghjia medicini, mandamulu jà o terapista…
-jà o terapista? O massaggista…
-sacciu comu catinazzu, ‘nci chjiamaaa…e benedizioni!
-non ‘mbaci mancu o massaggista, chi da fami perda a vista!
-e pecchì scusati a cumpidenza…
-pecchì dici, ca si pigghjianu assai di sordi e poi… e poi…
-la vacca ‘nci mangiau lu voi….
-comu?
-nooo pe diri…ca non vu potiti permettiri…ca lavura sulu iju…
-adduvi lavura o fossu? A cummari, puri vui… mò no viditi ca è nta nu fundu i lettu.
-scusati a cummari mia, stu cristianu ‘nzomma, avi a schina rutta, avi l’ulciola, non avi sordi, non vaci o massagista…e ma, ca avimu i fari, comu u potimu aiutari?
-nenti ca jio provavi, mu ‘nci fazzu, nu pocu i massaggi
-benissimu, brava, facistivu bonu!!!
-alluraaaa…Chimmu nommu u facìa maiii!
-a focu miuuu, e pecchì?
-ca non seppi, e li gridati jiru e cieli, alluraaa, chi sapiti vui!!!
-e ca vui, puru…non avivuvu, mu ‘nci faciti cu delicatezza
-domaaani, sì, chistu non è cuntentu mai…mi dissi ca pari ca stava zappandu.
-mah! Non haju, cchjù paroli…ca mò, su scumportata
-siti scummogghjata?
-cummari mia, vu siti nu pocu surda però…
-scusati, su becchjia!
-noo, vi dicìa ca a ‘mmia non mi ‘ndi restaru, mancu?
-chi?
-paroli, e di chi cavulu, stamu parrandu? O cummari, ma a cu penzati?
-no, penzava a stu fattu du maritu vostru…si vi pozzu esseri jio, di cumportu.
-nenti jieri, cu i cunzigghji mei, ‘nciavia azatu… chjanu, chjanu, e non avìa cadutu jà ‘nterra…focu randiii!!!
-o benedittu Dio, e comu mai?
-ca è debuli, e non mangia…s’u viditi scumparìu…
-o Signuri miooo, scumparìuuu…e adduvi jìu? Avimu a telefonari a CHI L’HA VISTO.
-o cummari beneditta, a duvi avìa o vaci, come esti conzatu…scumparìu, vogghju diri: ca dimagrìu…sdunchjau…
-e no potimu mandari o gummista?
-o gummista? Ma chi diciiiti? O mara mia, mara…
-pemmu l’unchjiamu…se è magru, u dicistivu vui…focu mio, e mò va negati.
-nenti, ccà, mi pari a ‘mmia…ca non cumbinamu nenti!
– e pecchì parrati accussì, siti a mugghjieri…
-pecchì su stanca e lassa…avi a schina rutta, avi l’ulciola, avi a pocondria, è tutt’ossa, e…e…e…
-e…e… chi ‘nc’è mò, a cummari? Non mi diciti, p’amuri i ‘DDio… ‘nc’è ‘ncun’atra cosa!?
-chistu, non vu pozzu diri…
-e dicitulu… mi cuntastivu tuttu ormai…
-no, no, no… cummari ca mi vergognu
-e ‘mbonu a cummari, simu tra ca nui…eh?
-nenti, non c’è cchjù nenti…
-morìu? Focu mio!
-ma chi moriuuu, o cummari, siti ‘na scalogna…e chi gghjèèè?
-non si faci nienteee…
-ah mo capiscivi… non mi diciti ca, ca….
-fratello e sorella…comu ‘nto cumbentu!!!
-sbentura chi ‘ndi vinni a nui, cioè a bui!
-aviti ragiuni, a dicistivu giusta…sbentura chi mi vinni a ‘mmia…e chi aiu u riparu?
-ca chi aviti u riparati…ca AVITI SULU U ROTTAMATI!!!
-E allura, secundu vui mi cumbeni, u chjiamu u carru attrezzi?
-e pecchì…
-e pecchì a cummari, non biditi! Avi a schina rutta, avi l’ulciola, avi a pocondria, avi a prostata ‘mpiammata, avi a cervicali…e…e Dio sulu sapi quantu ‘ndavi stu cristianu!
-a cummari va pozzu fari ‘na domanda ‘ndiscreta?
-ca comu no, a cummari mia; vu pe ‘mmia siti comu a ‘na soru
-di quali classi è u maritu vostru? Di quanti ann’è?
-e mo vaci pe novanta…
-benedicaaa!!!
-pecchì scantastivu, fora malocchjiu…
-no, no nenti…
-ma jiu na dimostra l’età chi avi…
– e sììì, u criju…. tutti accussì dicinu, fora gabbu!!!
-ah…nada de nada…
-chi? Come avete detto?
-riminiscenzi scolastici
-e nenti… ca, ccà, non c’è sarvezza…pe d’iju, pe ‘stu maritu mio.
-io ‘nu cunzigghjiu spassionatu, vorria mu vu dugnu, si mi permettiti!
-‘nu vecchjiu proverbiu dici:- “ca la VECCHJAJA È NA CAROGNA…”
-eh!
-e dici gggiustuuuu!!!
-e allura?
– e allura cummari bella, ‘nci sarria ‘na giusta e pronta soluzione…. definitiiivaaaa!
-sì? Chi bellezza…’ncunu miraculu?
-esattamente cummari, esattamente.
-sì…daveru?
-sì, nc’è il TRENO DELLA SPERANZA PER LOURDES… jiati tutti i dui, e fati bon viaggiu!!!

Teresa Averta

All rights reserved – © copyright

Annunci