I DU’ CUMPARI

29186883_10211207191281009_5196334284067045376_n.jpg

(Cumpari Cola veni da Sila ed è muntanaru arretratu; cumpari Ciccu è n’amicu da jumara i Mesima, cchjù modernu, e veni da maestranza, e poi ncè cumpari Tanuzzu chi veni da Chjana e staci sempi ‘nta ‘na ruga antica di Muntaluni, assettatu a panchina da funtana.Su tutti boni amici e degni di memori e tradizioni, e godimundi sta cumbersazioni.)

VICO SAN SEBASTIANO

-Bongiornu cumpari Cola!
-Bongiornu e saluti cumpari Tanuzzu!
-Chi fu, comu jamu?
-e jamu pe ‘ccà basciu…
-Jati o bar di L’Amici?
-no o Pizzu, no… ca oji, non passa a mediterranea, vaju ‘ccà a Vibbu, o bar da chjiazza du Municipio…
-a va bonu, cumpari Cola…’ndi vidimu!
-Vi salutu cumpari mio… a disposizioni vostra!
-Grazi assai cumpari Cola… saluti a casa.
-ricambiati puru vui, cu rispettu, a famigghja.

(AL BAR)
-Bongiornu a tutti l’amici!
-(Nessuno risponde al saluto…sono tutti seduti, e attenti a guardare cellulari e computer…)
-(cumpari Cicciu è seduto in fondo al bar, vicino alla finestra, attento a digitare, anche lui un computer nuovo e fiammante)
-(Cumpari Cola s’avvicina e con educazione lo saluta nuovamente…)
-Bongiornuuu Cumpari Cicciu!!!
-Ah, sì, sì, bongiornu, bongiornu cumpari Cola!
-assettativi, pigghjativi u cafè! (rivolgendosi al barman) “O giuvanottu fanci u cafè peffavori, all’amicu nostru…”
-grazi, grazi… (e si siede)
-‘ndi facimu ‘na partita e carti: scupa, brisculi o scupuni?
-ma i quali mundu veniti, a cumpari Cola?
-pecchì chi succedìu? Non boliti u jocati?
-u jocuuu? Ma vui u sapiti a quant’avi chi non ‘ndi vidimu?
-a quant’avi a cumpari Ciccu, n’annata, ca fu fora…
-sììì, allura “fora e testa”
-chi diciti, mo m’offenditi?
-avi minimu 4 anni…
-comu passa o tempuuu…e ‘mbecchjamuuu
-parrati pe bui, ca jio su ancora ‘nu giuvanottu!!!
-e su diciti vuiii…
-e non viditi ca mi modernizzavi…
-sì?
-sì, sì…ringiuvanivi…e mi scialu lu coriii…moni chi aiu, ‘nu saccu di seguaci
-i chi? I seguaci…e chi diventastivu previti o monacu, oppuramenti magu?
-ma quali previti e magu…sugnu ‘nu vip…’nu vip…
-‘nu viparu…’nu serpenti…ma chi catinazzu, siti…e scusati u parrari!
-diventavi famosu…tutti li donni sugnu a li pedi mei…
-ah sì? E ca comu facistivu…a st’età?
-chi cassu, ‘ncintra l’età?
-ah sì, e allura dicitimi u segretu di tanta felicità
-si mo vu dicu…e certu ca aiu mu vu dicu…ca vui, ccà restastivu ai tempi di canonici i lignu.
-ca comu no! Va bonu, jiamu…maaa, a cumpari, chi ghjè stu cosu chi teniti ‘nte mani?
-a cumpari no viditi che è nu compiuter; chi siti arretratu!
-a cumpari Cola, sacciu chi gghjè. Io no sacciu su becchju… e non capisciu nenti… pe’ miraculu aiu a televisioni, u mi vijiu ‘nu morzu i telegiornali.
-ma chi diciti, oji senza computer, non cumbinati nenti… vu siti n’omu i mundu e avarissivu u ‘nci penzati!
-ah si? E facitimi u vijiu comu funziona… stu cosu. Va ‘bbonu assettamundi e spiegati.
-ca allura no! Veniti ccà, ca tuttu chiju, chi mi spiegau figghjuma, vu dicu. Moni, non c’è bisognu u v’affacciati cchjù da strada…u jati u passjati e u vi mentiti o puntuni u guardati i signurini.
-ca jio, m’affacciava pa via…nescìa u guardu i signurini ca minigonna, e quandu mai?
-a cumpari, sempri…u guardati cu ‘nc’è e cu non c’è; e cu passa e cu non passa, e cu scappa e grida…cu ‘nci dassa e cu ‘nci marita, cu avi l’amanti e cu avi la zita…e tanti atri cosi…e non bogghju u vaju avanti…
-ma chi diciti! Vi sbagghjati! Jio su nu sant’omu…
-e jiamu, non va negati, santu sì, comu no… ma l’anima mia a Dio e corpu a cu tocca…ahahahah.
-va bonu, jiamu, ca mi ‘ncrisciu u m’ acchjappu cu vui…e vinni mu mi sbagu o bar, non mu m’acchjappu cu l’amici.
-allura, comu vi dicìa, mò potiti stari dintra, e vi potiti puru sigillari… e assettatu a portrona oppuru o divanu, comu nu gran pascià… potiti sapiri tuttu!
-sapiri tuttu, e ca pari ca lavuru pa Digos?
-e chi vor diri? Sapiri tuttu da vita da genti, trovari i parenti luntani, ma soprattuttu…comu dici ‘nu famosu attori, amicu miu: cchjù pilu pe tutti!!!
– a pe la madosculejia daveru? Chi mi diciti?
-e chi vi dicu? A sacrosanta verità!
-subba a stu compiuter succedunu miraculi: potiti vidiri tanti cosi, tutti i fatti di tutti… e puru di vippi du paisi.
-e allura è comu ‘nte giornali? ‘nta televisioni?
-no, peju!Pejuuu!!!
-a sbentura e ruvina di lu mundu!
-e allura se comu ‘nta televisioni, mi veni u penzu…comu jià Barbara D’urzu?
-pejiu cumpari mia, pejiu vi dissi!
-è bella chija trasmissioni…eh?
-sì, vi piaci? Ma vi piaci a D’urzu, la regina delle domeniche noiose? O vi piacinu tutti i pittulerii chi cuntanu?
-o cumpariii, tutti dicinu ca na vidinu; ‘ntantu su tutti ‘ncollati cu l’occhji a canali 5 a dominica. Fora gabbu!
-‘mbonu, mò dassati jiri sti scemenzi, penzamu ai cosi seri.
-eh dicitimi,i sta apparecchjiu…comu funziona?
-vaci in web…simu ‘nta rete…
-chi significa, chi diciti, cu ‘ndi pigghjau ‘nta reti, ca pisci eramu?
-no, no…non vol diri chistu.
-si trasi, si entra, ‘nta natru mundu…
-comu ‘nto terzu mundu? No, allura cumpari mio, io non bajiu… ca jà ‘nci mori i fami. Staju bonu ccà, ‘nta Calabria mia, cu pani e cipuja.
-ma chi stati dicendu a cumpari Cola… siti ‘mbriacu i matina?
-No…e sacciu chi mi stati arrustendu…
-io vi staju dicendu…ca è nu strumentu ‘mportanti e potiti trasiri ‘nte social
-no, no, chi catinazzu diciti, io su fascista…e non baiu ijà e social…
– ma no, ma no… sono canali informativi dove ci si ritrova a parlare con amici, parenti lontani. ’Ndavi tanti, nu munzeju: tuitt e cià, cià,cià…mitic cuori, incontri e fantasia, ruvina mia…e così via….ma u meggghju è Fesibuc.
– e chi cavulu jièèè?
– dicinu ca ‘ncè stu fesibuc…che lo chiamano lo Zio.
-allura chistu avi tanti niputi…
-sì ‘nta tuttu u mundu.
-ah povaru cristu!
-non è proprio così…
ah no? e chi ghjè?
– esti comu a ‘nu spiuni
-ah per baccu, ma è nu puliziottu?
-no… però è bellu, piacevuli…ca viditi puru belli figghjioli…signurini i tutti i tagghji.
-e chi m’ interessa a mia?
-vi potiti fari puru a fotografia!
– ca io su bruttu e becchju, e puru ammessu, si m’acchjiappa mugghjerima mu liscia u piluuu.
-chi vo ‘rdiri…nc’è o foturitoccu…puru ca siti bruttu…e vi ringiovanisci. Ahahahahah.
-o benedittu Dio!
-e vi potiti fari i serfi…
– i chiii?
– ‘ndi potimu fari i fotu a tutti l’uri
-ohi focuuuu!!! chi ‘ndi vinni a nui!
-e poi ‘ncè guozzapp…
-puri i ‘zzappi…e jocu ‘nce puru a terra e i contadini e chjantamu i pumadora?
-ma chi capisciti, ‘nci su tutti: maestri, professuri, medici e cumpessuri, poeti e poeticchji, bambuli e pupazzi, atturi e matarazzi.
-paparazzi, volivu diciti…ahahahaha…parrau u sbertuuu…l’uomo del Monte.
-sì di Muntalauni…modestamenti, e ‘mbonu l’importanti è ca vu spiegai.
-ohi chi mi diciiiiti!!! Non ‘nci pozzu cridiri!!!
-chi tempi, chi epuca… ‘nci perdiu tuttu!
-sì chistu è beru…jiocu a subba fesibuc…fannu tuttu!
-comu fannu tuttu?
-vi dicu tuuuttto!!!
-penzati ca fannu puru i fidanzamenti e i matrimoni, e ‘nci mandanu i serfi chi bacini e chi cuoricini…
– ah si?
-e ‘nci ‘nbianu o ‘nnammuratu i fotu cu custumi e ca mini gonna… e chi sapiti vui!!! A vui vi piacinu i signurini ca minigonna…no? Non ba negati!!!
-ma chi diciti, io sono un uomo tutto d’un pezzu: onoratu e lavuraturi. Su cumpari Cola i Muntalauni…cu sangu all’occhji.
-e si vi ‘nchjanau u sangu all’occhji sulu mu vu spiegu, figuramundi quandu vi scriviti puru vui…chi cumbinati!!!
-Io No, maiii. Chi tempi i merda…
-e chi boliti tuttu u mundu è ‘cca subba.
-proprio tuuutti?
-sì pe ‘ndindirindina
– ‘mbonu…mo capiscistivu?
– si capiscivi e puru bonu!!!
-‘nci perdiru li valori però…
– eh sì certu…peccatu…
-ma a vui, stu compiuter cu vu dezzi?
-mu dunau figghjuma, mu rigalau po’ compleannu
-u viditi chi bellu donu chi vi fici!!!
-‘mbonu sonau menzijornu e mugghjerima staci calandu a pasta…haiu scappu ca si no a trovu colla.
-e non boliti u vi scriviti con zio fesibuc, così guardati li profili di li belli fimmani? Chi siti seriusu stamatina!
– Cumpari Cicciu, no, pe oji a missa è ditta. Ricogghjmundi pa’ casa; vi salutu, grazi po cafè… e a bon renderi! Salutamu a tutti e bona jornata!
-comu voliti vui… arrivederci…
(quando Cola arriva sulla porta del Bar…si gira, guarda ancora una volta Ciccu e con passo deciso e marcato, torna indietro. Si risiede e si rivolge all’amico…)
-a cumpari tecnologicu… prima o mi ricogghju pa’ casa, volia u vi domandu ‘na cosa…
-diciti a cumpari Cola, su tuttu ricchji…nasu e gola…ahahahah
-e ca l’otorinu simu? Ca pari caiu vi fazzu a visita?
– no, ‘nto senzu ca vi stajiu sentendu…datu ca tornastivu arredu.
-non è ca i figghju vostru, mò chi mi dunanu a paga du lavuru, mi ‘ndi potarria accattari unu puru a mia…nu compiuter…
-ma daveru u diciti a cumpari?
-ma prima vi lamentati ca i tempi cangiaru…e mò quasi, quasi…
-no, sapiti pecchì, ca mò c’arriva u ‘mbernu faci friddu…e non pozzu cchjù nesciri fora…e sarria bonu u docchjiamu ‘nu pocu i marvizzi ‘nta stu catinazzu i Fesibuccu, comu chjamastivu vui…e nenti …forzi mbeci u mi scrivu all’università da terza età, quasi , quasi è megghjiu ccà.
-certu a cumpari, certuuuu vi capiscooo benissimo, certu ca sì …e poi cu “guozzapp e fesibuc” è tutta n’atra storia!!!
-certu ‘ncuminciamu i stori…e chi stori….tanto pe campààà…
-simu malati, i calabrisi
-sì, simu malati d’amuri…là,là, là…oji fici u megghjiu affari da vita mia.
-ahahahahah….cumpari Cola…’nc’è ‘ncunu chi vi sta chjamandu…jati ca brindamu a prossima vota!!!
-(Da lontano la moglie di Cola, lo chiama: “Colaaaa ricogghjti pa casaaa ca pasta nci sta ‘ncollanduuu”)
-Salutamu a tutti…cumpari!!!

Teresa Averta

Annunci