C’È SEMPRE DA IMPARARE (la realtà è un’ altra cosa…)

amiche vecchiette

-Cummari, bonasira!
-Bonasira, bonasira bella!
-Chi fù? Comu jiamu?
-E comu jiamu, a Cummari, sempi appedi, jiamu.
-E ‘mbonu, ‘mbonu, veniti ‘ccà, jiamu!
– A Cummari, chi succedìu?
-Ma poi vu ‘mparastivu u compiuteru?
-Chistu, chi mi rigalau figghjiuma?
-Sì… sì allura quali?L’atra vota ‘ndi dicistivu ca vu rigalau po compleannu…
-Sì, sì è beru! Mu ‘mparavi cummari mia, mu ‘mparavi!
-Gu, gu, chi bellizza!Chi cuntentizza!
-Ma quali bellizza, quali cuntentizza!Chimmu nommu mu ‘mparava mai, cummariii!
-Pecchì, ca aviti mò? Chi vi vinni?
-Ca mi vinni ‘na ruvinaaa!
-O focu mioo, pecchì? Chi vi succediu cummari?
-Fu na ‘sbentura stu compiuteru, sdillogghjiu amaru!
-Ca paru ‘na drogata, sempi ccà sugnu…
-E pecchì a cummari pecchì, non aviti i chi fari dintra a casa?
-Eh, non avarria i chi fari: mu lavu, mu stricu, mu stiru, e mu ligistru…
-E allura?
-E nenti…ca ‘nc’è stu catinazzu i Fesibuccu!
-E chi ghjiè a cummari, chi ghjiè?
-E comu vi pozzu spegari?
-È comu ‘nu burdellu?
-Fooocuuu miu a cummari, chi diciti, sti paroli?
-No, no scusatimi, non bolia diri burdellu, ‘nto senzu nostru!
-Ah no, e chi allura?
-Volia diri ‘nc’è nu casinu…
-Fooocuuu miooo, ancora? E ‘nzomma, però… non ‘nci capisciii chi ghjièèè?
-Scusatimi ancora, è ccà non sacciu, comu catinazzu, aiu mu vu spegu…
-E ‘mbonu jiamu… spegatilu chjianu, chjianu….all’usu vostru
-E nenti vi dicia: è na speci i mundu birtuali, comu dicinu i figghji mei…
-E jià ‘nci su ‘nu saccu i perzuni, i tutti i rismi
-Ffocu mio, daveru?
-Allura, tutti: previti, abbucati, maestri, poeti, scrittori, operai, pitturi, mammi, e sportunatamenti puru figghjioli…
-Mara mia, mara… a cu ‘nci vinni sta ‘nfelici penzata, u faci stu cosu curiusu?
– Si o cummari, ca mò su tutti ‘cca subba a chatta…
– A chì?
-E chi significa? Mi paria ca su subba a gatta!
-No no, vordiri, ca parranu, parranu a mucciuni…
-O focu…e l’atri u sannu…
– L’atri cui…chiji chi su ghjià subba…cu di iji, non dicistivu ca su ‘nzemi…
-No, no…non è ca su ‘nzemi…tutti…
-E cui allura?
-Chiji chi su amici…
-Nnon capiscivi nenti!
-E vu dicu ch’è nu burdellu
È troppu compricatu mu vu spegu…
-No no, non è pemmia…
-Nenti mò, aspettati mu vi dicu…
-Eh?
-È puru ‘nu pocu bellu…
-Ca iju postu?
-Aviti u postu? E allura siti a postu…vi paganu!
-No, no, o santa cummari, chi catinazzu diciti! U post, esti nu penzeru, ‘na cosa chi bui penzati e scriviti…
-O focu…e chi siti ‘na scrittrici?
O cummari bella, non capiscistivu ca jiocu, ponnu scriviri tutti e tuttu!!!
-O mara mia… e quindi quando unu è arraggiatu i po mandari a chiju paisi?
-Se nu vastasu, sì, se nu Signori no!
-Hai capitu? Ho capito!
– Stati cuminciandu u capisciti!
-Ma basta, non bogghjiu u sacciu cchjiù nenti ca aiu vajiu u cucinu
-E ‘mbonu ca mo jiatiii
-E disbrigativiii!
-A cosa cchiù curiusa è, ca ‘ncè genti, omani chi corteggianu!!! Ah,ah ah!
-ah!
-E vu vi scialati, vu siti ‘na bella fimmana, e siti puru accurturata
-Ma chi diciti, ijo, non trasu quasi mai subba a fesubuccu
-E fina a mò chi dicistivu?
-No, ca…ca…
-Ca aieri i gridati jienu e celi… ca o maritu vostru ‘nci ricogghjìu du lavuru…e vui si non mi sbagghjiu eruvu ‘nto bagnu chi chattavuvu… e furnella eranu in bacanza…o mi sbagghiju?
-A cummari e vui comu u sapiti?
-No, ca, ca a barcuni vostru era apertu… e si ‘ntisi tuttu
-Ah!
-E pemmu finisciu u discurzu, ca sinnò allongamu brodu… vi dicu l’urtima!
-Eh dicitimi, dicitimi, su tutta ricchji!
-E nenti, mi pari bruttu, mu vu dicu…
-E no!Mo parrati, ca sinnò mi dassati ‘nte spini…
-‘Nc’è nu bell’omu chi mi corteggia…
-Ah?
-Eh!
-E comu si chjiama?
-E mò voliti u sapiti troppu!!!
-E pari ca ijo, chi pozzu sapiri du mundu birtuali?…eh?
-Chistu è beru!
-È nu bell’omu, armenu, ‘nte fotu pari bejiu…avi nu saccu d’amici, pari unu ca a motu a sapi…faci sempri u sprendidu… e nenti mi manda faccini, penzerini, poesii, e catinazzi vari…ed è chistu ‘ccà, mo vu mustru ‘nta fotu, vogghjiu u mu cumpessu cu vui, simu amiche o no?
-E certu cummari mia, certu! Vidimu, vidimu, ca sugnu propriu curiusa!
Oh! Ah! Eh! Azzo raight!
-A cummari diventastivu tutta russa, siti ‘na vampa, chi vi succediu cummari?
-Nenti, nenti, continuati peffavuri!
– E comu vi dicia tutti sti cosi chi mi ‘mbia…
-È pemmu vi faci capisciri ca vi voli, ca ‘nci piaciti…e nu laik vu menti?
-E chi laik!!!
– Comu dicistivu a cummari? E ca vui chi sapiti du laik? O mara miaaa…
-A cummari, a cummari…
-Oh bella mia, bella, siti na ‘ncantata di muschi, ancora criditi e favuli…
-Ma no viditi ca chistu chjacchjarijia cu tutti…u messaggiu d’amuri chi bi manda a bui, ‘nciù manda a tutte le donne del suo profilu…ahahahah… cu nu corpu dieci, cento marvizze!!!
-Comu? Chi diciti? Ca cuminciava u ‘nci vogghjiu beni…
-Se ,se…domani a Pasqua!Beni, ma quali beni…u beni l’amuri, l’affettu si dimostra ‘nta realtà, non subba a fesibuccu
– ma vui, non dicistivu ca non sapiti nenti i stu catinazzu i fesibuccu…e mò, sbertiscistivu a na vota…
-Mia cara e duci cummari…mo ve la dico tutta: IO SONO GIUDITTA 67…e ho l’amicizia di LUI da tempo ormai…capiscistivu….
-Focu…chi schifuuu…va fidati, va…non ti poi fidari i nuiju, mancu di panni cavimu ‘ncojiu…
-A cummari, MANCULICANI… jiamu jiati e cucinatiii…ca IL BELL’ANTONIO VIRTUALE avi figghji e mugghjieri…ahahahah
-Non mi sbagghjiavi quando dissi che è nu burdellu…chi amarezza…
-No! No, non vi sbagghjiastivu…jiati…e ‘mparati, bona jiornata!!!

Teresa Averta

BELLA FIGGHIOLA

17361577_10208450770492212_5997421928333005890_n.jpg

Bella figghiola chi suspiri e speri…
l’Amuri eternu di n’avventureri,
è nu masculu bellu ma è propiu ‘mbalsamatu,
è tuttu fumu e non è mancu ‘nammuratu.
Tu ‘nci voi beni…e sarannu sulu peni,
‘nci piacinu li rosi ma ‘nci spagna di li spini.
A vogghia mu ‘ndi fai ricci e cannola,
ca u santu ch’è di marmuru non suda.
Tu si na principessa e non ti movi
di chistu bejiu mundu chi ti trovi.
No avi u cavaiu e si senti nu re,
non faci l’omu ma ‘nzomma chi gghiè?
Gira e predica e di paroli si cundi,
si perdi ‘nta li boschi in mezzu a li frundi.
Non ‘nci penzari cchiù…non era Amuri,
pecchì non ti cercau sempi cu cori.
E ricordati figghiola mia,
non è omu chi faci pe ttia,
l’amuri quando voli cerca locu
e l’omu vicinu a fimmana pigghia focu.
E si ‘nci pensi…ancora nu momentu
lu focu di pagghia non è nu sentimentu,
chi servi l’amuri si non è ricangiatu?
Megghiu sulu ca malu accumpagnatu!

Teresa Averta

FIMMANA MIA

17103358_10208355014058361_6760872113699030277_n

Oji, vogghjiu mu ta dicu
E mu ta dicu in dialettu,
pecchì lu cori batti
d’amuri dintra o pettu.

Si tu l’amata mia,
tu, pezzu du cori mio
si l’urna sacra mia
a megghjiu criatura i Dio.

Cumpagna i viaggiu
di vita e di venturi,
amanti di stu corpu:
si cruci e redenturi.

Si angelu senz’ali e sai volari…
Si donna e matri di lu foculari
Fimmana vera, fimmana chi bali
Testa cocciuta e carni passionali.

Oji, vogghjiu mu ta dicu
E mu ta dicu in poisia
Si jiuri culuratu
Giardinu ‘i fantasia.

Si rosa e virgultu
E terra i chjiantari
Si cocciu di ranu
Chi si pò siminari.

Senza i tia e luntanu i tia
c’è pocu e nenti i fari.
Senza na fimmana
su iorna longhi e amari.

Tutti i poeti di lu mundu ti cantaru…
omani tradituri i tia s’alluntanaru.
Fimmana mia, chiji chi pe ‘ttia ciangiru
a la santa vergini, l’anima votaru.

Li figghji si ‘ndi jiru fora e poi tornaru
Pecchì la mamma è nu tesoru raru…
Na fimmana è ventu duci e t’accarizza
Na fimmana è donu, e ‘na ricchizza.

Oji, vogghjiu mu ta dicu
E mu ta dicu in preghiera:
Si tu a cchiù bella stagiuni
l’Eterna Primavera.

Teresa Averta

U MIRACULU È COMPIUTU!

Befana.jpg

A Befana è ‘na vecchjareja,
cu ‘nu nasu di tabacchera,
pulita e arzilla, cu a scupa vola
vaci fujiendu pe jiocu a ‘fora.
‘Nu sciallinu avi subba a vesta
‘nu maccaturi porta ‘nta testa,
ratta, ratta ‘nci ammuccia a facci
fuji ‘nta neve comu ‘na freccia.
Non guarda friddu né tramuntana
è chistu o bellu da vera befana!
Tra nuvuli e fumu… ija galoppa
e di cuntentizza comu trabocca!
Vinni l’ura tantu aspittata
da festa cchiù allegra e disijiata:
tanti rigali ai boni figghjoli
e carbuni e vrasci a cu paci non ‘mboli.
Quandu si cala pe chiji camini…
non certu s’allorda li suttanini,
queta, queta, nommu si senti…
fimmana sberta e ‘ntelligenti.
Quanti doni misteriusi
posa timida e penzusa…
cavallucci e pupazzetti,
palli, bambuli e cumpetti,
e li menti tra gli alari
di li spenti foculari.
Mamma mia chi fatica…
pemmu porta ‘na cazetta
mu prepara na vitrata,
pemmu vidinu a sfilata:
di re Magi, ‘nta lu cielu,
‘nta sta notte friddu i gelu.
Chi befana affaccendata
di lu celu ammagistrata,
non sulu balocchi pe ‘sta notti ‘ncantata
ma Gioia e Vita…’nta sta notti stellata!
Puru l’angeli su festanti
pe sti scheggi di brillanti….
e jio poeta non mi vantu
si vi scrissi chistu cantu.
All’alba du sei gennaio vi salutu…
ormai u miraculu è compiutu!

© Teresa Averta

SATIRA IN DIALETTO CALABRESE

CHI EPUCA! FOCU MIO… (tra comari)

4e5769198733c1f66397bd36a075c16b.jpg

-Bonasira cummari!
-bonasira, bonasira…
-chi ghjiè stu cosu chi teniti ‘nte mani ?
-a cummari no viditi che è nu compiuter, chi siti spanticata!
-a mara mia, ca io chi sacciu, su becchjia…e non capisciu nenti…
-ma chi diciti, oji senza computer, non cumbinati nenti…
-ah si? e facitimi u vijiu…comu funziona…assettamundi e spiegati..
-ca allura no, veniti ccà, ca tutti chijiu chi mi spiegau figghjiuma, vu dicu…
-moni, non c’è bisognu u v’affacciati cchjiù da strada…
-ca ijo, m’affacciava pa via…quandu mai?
-a cummari, sempri…u guardati cu ‘nc’è e cu non c’è; e cu passa e cu non passa, e cu grida…e cu nci dassa e cu nci marita, cu avi l’amanti e cu avi la zita…e tanti atri cosi…
-ma chi diciti…vi sbagliati!
-e jiamu, non va negati…
-va bonu jiamu, ca mi ‘ncrisciu u m’ acchjiappu cu vui…
-allura comu vi dicia, mò potiti stari dintra, e vi potiti puru sigillari…e assettata a poltrona oppuru o divanu, comu na gran signora…tutto potiti sapiri!
– a focu miooo daveru? Chi mi diciti?
-e chi vi dicu? A sacrosanta verità!
-subba a stu compiuter succedunu miraculi: potiti vidiri tanti cosi, tutti i fatti di tutti…e puru di vippi du paisi.
-e allura e comu ‘nte giornali?
-no, pejiu!
-a sbentura mia…
-e allura e comu ‘nta televisioni?
-pejiu cummari mia, pejiu!
– e comu cavulu jièèè?
– dicinu ca ‘ncè fesibuc
-e chi ghjiè?
– esti comu a nu spiuni
-a mara miaaa
-è nu puliziottu?
-no…però è bellu…ca viditi puru belli figghjioli…
-e chi m’ interessa a mia?
-vi potiti fari puru a fotografia!
– ca io su brutta e becchjia
-chi vo rdiri…nc’è o foturitoccu…
-o santi lumi!
-e vi potiti fari i serfi…
– i chiii?
– ‘ndi potimu fari i fotu a tutti l’uri
-ohi focuuuu!!! chi ‘ndi vinni a nui!
-e poi ‘ncè guozzapp…
-puri i zzappi…e jiocu ‘nce pura a terra e i contadini
-tutti: maestri, professuri, medici e cumpessuri
-ohi chi mi diciiiiti!!! Non ‘nci pozzu cridiri!!!
-chi tempi, chi epuca…’nci perdiu tuttu
-sì chistu è beru…jiocu a subba fesibuc…fannu tuttu!
-comu fannu tuttu?
-vi dicu tuuuttto!!!
-penzati ca fannu puru i fidanzamenti e i matrimoni, e ‘nci mandanu i serfi chi bacini e chi cuoricini…
– ah si?
-e ‘nci ‘nbianu o ‘nnammuratu i fotu cu custumi e ca mini gonna…e chi sapiti vui!!!
-mara mia…mara
-chi tempi i merda…
-eh?
– ‘mbonu…mo capiscistivu?
– si capiscivi e puru bona!!!
-‘nci perdiru li valori però…
– eh sì certu…peccatu…
-ma a vui, stu compiuter cu vu dezzi?
-mu dunau figghjiuma, mu rigalau po compleannu
-u viditi chi bellu donu chi vi fici!!!
-pe oji a missa è ditta…ricogghjìmundi pa casa…
-bona jiornata a tutti!
-a cummari tecnologica…prima, o mi ‘ndi trasu, volia u vi domandu na cosa…
-diciti a cummari, su tutta ricchji…
-non è co figghjiu vostru, mo chi mi pagu, mi ‘ndi potarria accattari unu puru a mia…nu compiuter…
-ma daveru u diciti a cummari?
-ma prima vi lamentati ca i tempi cangiaru…
-no, sapiti pecchì, ca mò c’arriva u ‘mbernu faci friddu…e non pozzu cchiù nesciri fora…
-certu a cummari ca sì …e poi cu “guozzapp e fesibuc” è tutta n’atra storia!!!

Teresa Averta

 

E CHI GHIÈÈ!

14463018_10207150679830758_8487070347996754487_n

Poesia in vernacolo calabrese

Oh…focu miooo,
quantu cosi strani vijiu io!
Su picciriia ma intelligenti
e non nci voli a palla magica
u capisci com è a genti.
Quantu bugii chi dinnu…
e quanta scena fannu!!!
Bastarria pocu…
nommu fannu dannu!
Na vota pane e verità
oji palle e falsità,
chi società i spaccamattuni
nenti fatti, tutti paroli…
na massima di farfalluni;
tutti caminanu cu cellulari
e si hai bisognu, si tu chi l’ha chiamari!
E chi ghiè…
chi diventau stu mundu!
Non nc’ è umanitá
stamu arrivandu o fundu.
Cu fuji, cu grida, cu scappa…
poveri nui, amaru cu nci ncappa.
Pari na giostra i pacci:
i servietti diventaru mappini
e i mappini diventaru servietti
mbeci u fannu favori,
fannu sulu dispetti.
E chi ghiè!!!
Mi gira forti a testa
e mi ndi staiu in disparti,
nta stu burdellu
non vogghiu u pigghiju parti.
E staiu queta…queta
ma capisciu tuttu…
Fazzu finta i nenti,
e mi ndi futtu!
Oh focu miooo
quanti cosi belli scrivu…io!!!

Teresa Averta

QUANDO L’ARTE DIVENTA POESIA

Grazie per la loro bravura e competenza agli artisti che in veste d’attori hanno declamato le mie poesie, e grazie ancora e sempre di tutto cuore, al Presidente di Tropea onde mediterranee, Prof. Pasquale de Luca,grande critico letterario, stimato ed eccellente poeta, prezioso amico e uomo dalle doti umane straordinarie, che con le sue parole sapientemente pronunciate ha dato valore e il giusto riconoscimento alla mia attività letteraria, corrispondendo perfettamente, allo spirito che ha animato i miei  scritti.

Teresa Averta

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

Un grazie di cuore e doveroso agli organizzatori della bella serata di ieri, -questo grande appuntamento con la manifestazione culturale-, tutta dedicata all’arte: musica,pittura e poesia. Il Circolo Culturale di “San Cono di Cessaniti” e l’Associazione “Tropea Onde Mediterranee” hanno presentato egregiamente la seconda edizione di “Sogno di una notte di mezza estate “
Uno splendido evento, quello di ieri, che tale è stato grazie alla vostra intelligenza,arguzia,gentilezza e professionalità… grazie all’amministrazione, alle personalità presenti, a tutti i poeti, agli artisti che hanno partecipato con le loro liriche e poesie rendendo magico l’evento, agli attori che hanno letto e interpretato i nostri prodotti culturali, con grande trasporto emotivo e competenza trasformandolo in una serata da ricordare a lungo. Al di là di quello che un autore,un artista può offrire, serate di questa portata culturale, costituiscono una ricchezza; la ricchezza del cercare di trasmettere e vivere valori, emozioni e sentimenti, comprendere ciò che ci accomuna, analizzare con umiltà e sensibilità, confrontarsi… stare insieme agli altri, ascoltare gli altri, condividere talenti per crescere umanamente e culturalmente.
Un grazie particolare agli splendidi padroni di casa. “San Cono”, ci ha fatto sentire a casa in mezzo alla sua meravigliosa gente. Gente semplice modesta e unica che non se la tira ma che esprime una carica e una energia strepitosa…e che non si è risparmiata nell’accoglienza, offrendoci un momento di generosa fratellanza e convivialità. Ottimo anche il feeling che si è stabilito tra il Presentatore della manifestazione, il nostro grande prof. Pasquale De Luca che, con animo nobile, ha dato agli autori il suo appoggio morale e umano nella conduzione, facendoli sentire Protagonisti della serata.
Grazie, grazie di esistere. Partecipare ai vostri eventi artistici culturali è per noi motivo di orgoglio e grande gioia. Siete fantastici, la nostra terra ha bisogno di questo. Non si vive solo di esibizione e di presentazione dei nostri talenti ma soprattutto di amicizia e felice condivisione. E’ un po’ il senso di tutto, della scrittura e della lettura, e dell’arte in genere.
Continua a leggere “SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE”

CHISTA È L’ITALIA MIA

13315639_10206394907936933_6595914113735784923_n

A lu paisi mio, oji fu festa,
di lu militi ignotu trapassatu,
non ‘mbozzi mu vaiu a sta parata…
ca mi pari na grandi cavulata,
mu mi perduna lu Signuri
e sti grandi eroi caduti
chi riciviru l’onori cchiù dovuti.
Pensamu o sconosciutu e o u cumbattenti,
e abbandunamu tutta l’atra genti,
chiji animi di vittimi nocenti
cu sangu scurri ancora subba l’undi,
lu mari ‘ndi porta e ‘ndi leva
e a mia lu cori assai mi gela.
Chista è l’Italia mia!
Oji su tutti in doppiu pettu
e a li fimmani e ai figghioli,
‘nci mancanu i rispettu.
Chisti su l’eroi di tutti l’uri
Sordati senza nomi e senza storia,
di lu peccatu i l’atri redenturi.
Chista è l’Italia mia!
Penzavi mu pregu ‘nta la casa
pe sta povera italia devastata,
defraudata di bellizzi e di valori,
di cu beni du paisi cchiù non boli.
I chjacchieri cumpundunu,
e o u mussu nci cunduni,
sacrifici, tassi, si paga l’aria pe respirari
mentri i famighii cianginu lacrimi amari.
Chista è l’Italia mia!
Avimu talentu di vindiri…
ma i megghiu ciriveia nci ndiiru fora,
avimu jiuri, poeti e canzuni
e jiamu arredu a lestofanti e latruni.
Si parramu, predicamu e non facimu…
non cangia propri nenti, sulu morimu.
Basta chi tarallucci e vinu…
si ‘nda cchiappamu puru cu vicinu,
Repubblica na vota… a duvv’è l’unità?
Si no restau nu morzu i libertà!!!
Chista è l’Italia nostra, la Patria mia!

Teresa Averta

NONNICEIA MIA

( POESIA IN DIALETTO CALABRESE)

donna_nonna_in_cucina_01.jpg

Chi boi mu ti dicu nonna mia!

Ca passaru tant’anni e ancora penzu a tia,

bella,rugosa e fatigata

nonna duci, nonna adurata.

Tutti riuniti ‘ntornu a tia…

na rota, nu vrasceri e nu saccu d’allegria;

penzu a lu caluri chi nta chija casa nc’era,

lu focu, lu fumu chi nescia da ciminera;

‘ndi cuntavi tanti stori… era bellu ‘nzemi a tia,

tu donna di casa e di chjesa, fimmana pia;

mentri sferruzzavi chjanu all’uncinettu,

a tutti li niputi ‘nci dunavi lu pastettu.

Ohi chi tempi! Ohi chi profumu…

chi gioia ‘nta l’aria e ‘nta la famigghia.

Nonniceia mia mi manchi tantu,

mi manca di chija epuca… la sustanza,

di chiu veru mundu l’innucenza.

Ti vogghiu beni e non tiservi cchiù nu hjùri

ma sulu na poesia mu t’arricriji u cori!!!

Teresa Averta