POESIE IN VERNACOLO

NONNICEIA MIA (Poesia in vernacolo)

20160118_185545

Chi boi mu ti dicu, cara nonna mia…
ca passaru tant’anni…e ancora penzu a tia,
bella, rugosa e fatigata
nonna duci, nonna adurata!
Tutti riuniti  ‘ntornu a tia…
na rota, nu vrasceri e nu saccu d’allegria;
penzu a lu caluri chi ‘nta chija casa nc’era,
lu focu e lu fumu chi nescia da ciminera.
Ndi cuntavi tanti stori… era bellu ‘nzemi a tia,
tu donna di casa e di chjesa, fimmana pia;
mentri sferruzzavi chjanu… all’uncinettu,
a tutti li niputi ‘nci dunavi nu pastettu.
Ohi chi tempi, ohi chi profumu…
chi gioia ‘nta l’aria e ‘nta la famigghia.
Nonniceia mia… mi manchi tantu!
Mi manca di chija epuca, la sustanza,
di chiu veru mundu l’innucenza.
Ti vogghiu beni e non ti servi cchiù nu hjùri
ma sulu na poesia, mu t’arricriji u cori!!!

Teresa Averta

 

 NONNETTA MIA (TRADUZIONE IN ITALIANO)

Che cosa vuoi che ti dica cara nonna mia…
son  passati tanti anni e ancora penso a te…
bella, rugosa e affaticata
nonna dolce, nonna adorata.
Tutti riuniti intorno a te…
una ruota, un braciere e un sacco d’allegria;
penso al calore che in quella casa c’era,
il fuoco e il fumo che usciva dalla ciminiera.
Ci raccontavi tante storie… era bello insieme a te,
tu femmina di casa e di chiesa donna pia;
mentre sferruzzavi piano all’uncinetto,
a tutti i nipoti  donavi il dolcetto.
Oh che tempi, oh che profumo…
che gioia  nell’aria e  nella famiglia.
Nonnetta mia… mi manchi tanto,
mi manca di quell’ epoca, la sostanza,
di quel vero mondo l’innocenza.
Ti voglio bene e non ti serve più un fiore
ma solo una poesia per rallegrarti il cuore!!!

Teresa Averta

BELLA FIGGHIOLA

terry.jpg

Bella figghiola chi suspiri e speri…

l’Amuri eternu di n’avventureri,

è nu masculu bellu ma è propiu  mbalsamatu,

è tuttu fumu e non è  mancu ‘nammuratu.

Tu  ‘nci voi beni…e sarannu sulu peni,

‘nci piacinu li rosi ma ‘nci spagna di li spini.

A  vogghia mu ndi fai ricci e cannola,

ca u santu ch’è di marmuru non suda.

Tu si na principessa e non ti movi

di chistu  bejiu mundu chi ti trovi.

No avi u cavaiu e si senti nu re,

non faci l’omu ma nzomma chi gghiè?

Gira e predica e di paroli si cundi,

si perdi ‘nta li boschi in mezzu a li frundi.

Non ‘nci penzari cchiù…non era Amuri,

pecchì non ti cercau  sempi cu cori.

E ricordati figghiola mia,

non è omu chi faci pe ttia,

l’amuri quando voli cerca locu

e l’omu vicinu a fimmana pigghia focu.

E si  ‘nci pensi…ancora nu momentu

lu focu di pagghia non è nu sentimentu,

chi servi l’amuri si non è ricangiatu?

Megghiu sulu ca malu accumpagnatu!

 Teresa Averta

 

BELLA RAGAZZA (TRADUZIONE IN ITALIANO)

Bella ragazza che sospiri e speri…

l’Amore eterno di un avventuriero,

è un uomo bello ma sembra imbalsamato.

è tutto fumo e non è neanche innamorato .

Tu gli vuoi bene…e saranno solo pene,

gli piacciono le rose ma ha paura delle spine.

Puoi fare ricci e boccoli ai tuoi capelli

ma il santo che è di marmo non suda.

Tu sei una principessa e non ti muovi

da questo bel mondo in cui ti trovi.

Non ha un cavallo e si sente un re,

non fa l’uomo ma insomma cos’è?

Gira e parla e si riempie di parole

si perde in mezzo ai boschi fra le foglie.

Non ci pensare più non era Amore

perché non ti ha cercato sempre con il Cuore.

E ricordati ragazza mia,

quest’uomo non fa per te!

L’amore se ti vuole trova il luogo

e l’uomo vicino alla donna si accende di fuoco.

E se ci pensi ancora un momento

il fuoco di paglia non è un sentimento.

Che serve l’amore se non è ricambiato?

Meglio da solo che male accompagnato!

 Teresa Averta

 

SI PERDIU LA POISIA

397501

Ohi chi bellizza tutti sti figghioli,

chi satanu felici chi caprioli,

li mammi li guardanu curiusi

ed è allegria pe tuttu lu paisi.

Jiocavanu puliti i giuvani i na vota

pecchì  s’accuntentavanu di pocu,

quattru petruji, campani e cavallina

e tana ammucciatejia a cu arrivava prima.

Chi tempi spenzerati, da vita ‘nnammurati;

a Felicità non s’accattava e l’Amuri non si vindia…

si perdiru li valori e si smarriu puru la via.

Quant’ è amara oji sta cara terra mia…

ca perdiu lu sentimentu e puru la poisia.

Teresa Averta

SI PERDIU LA POISIA

 Oh che bellezza, tutti questi figlioli,

che saltano felici e fan capriole,

le mamme li guardano curiose

ed è allegria per tutto il paese.

Giocavano bene i giovani di una volta

perché  s’accontentavano di poco,

quattro pietruzze, campane e cavallina

e tana a nascondino a chi arrivava prima.

Che tempi spensierati, della vita innamorati,

la Felicità non si comprava…

e l’Amore non si vendeva…

si son persi i valori e si è smarrita anche la via,

quant’ è amara oggi questa cara terra mia,

che ha perso il sentimento e pure la poesia.

Teresa Averta

CHISTA È L’ITALIA MIA

images

A lu paisi mio, oji  fu festa,

di lu militi ignotu trapassatu,

non ‘mbozzi mu vaiu a sta parata

ca mi pari na grandi cavulata,

mu mi perduna lu Signuri

e sti grandi eroi caduti

chi riciviru l’onori cchiù dovuti.

Pensamu o sconosciutu e o u cumbattenti,

e abbandunamu tutta l’atra genti,

chii animi di vittimi nocenti

cu sangu scurri ancora subba l’undi,

lu mari ancora ‘ndi porta e ‘ndi leva

e a mia lu cori assai mi gela.

Chista è l’Italia mia!

Oji su tutti in doppiu pettu

e a li fimmani  e ai figghioli

‘nci mancanu i rispettu.

Chisti su l’eroi di tutti l’uri

Sordati senza nomi e senza storia,

di lu peccatu  i l’atri  redenturi.

Chista è l’Italia mia!

Penzavi mu pregu ‘nta la casa

pe sta povera italia devastata,

defraudata di bellizzi e di valori,

di cu beni du paisi cchiù non boli.

I chjacchieri cumpundunu,

e o u mussu nci cunduni,

sacrifici,tassi  e si paga l’aria pe respirari

mentri i famighii cianginu lacrimi amari.

Chista è l’Italia mia!

Avimu talentu di vindiri

e megghiu ciriveia nci ndiiru fora,

avimu iuri, poeti e canzuni

e jiamu arredu a lestofanti e latruni.

Si parramu, predicamu e non facimu

non cangia propri nenti, sulu morimu.

Basta chi tarallucci e vinu

si ‘nda cchiappamu puru cu vicinu,

repubblica na vota… a duvv’è l’unità,

si no restau nu morzu i libertà!!!

Chista l’Italia nostra, la Patria mia!

Teresa Averta

U MIRACULU È COMPIUTU!

befana

A Befana è ‘na vecchjareja,
cu ‘nu nasu di tabacchera,
pulita e arzilla, cu a scupa vola
vaci fujiendu pe jiocu a ‘fora.
‘Nu sciallinu avi subba a vesta
‘nu maccaturi porta ‘nta testa,
ratta, ratta ‘nci ammuccia a facci
fuji ‘nta neve comu ‘na freccia.
Non guarda friddu né tramuntana
è chistu o bellu da vera befana!
Tra nuvuli e fumu… ija galoppa
e di cuntentizza comu trabocca!
Vinni l’ura tantu aspittata
da festa cchiù allegra e disijiata:
tanti rigali ai boni figghjoli
e carbuni e vrasci a cu paci non ‘mboli.
Quandu si cala pe chiji camini…
non certu s’allorda li suttanini,
queta, queta, nommu si senti…
fimmana sberta e ‘ntelligenti.
Quanti doni misteriusi
posa timida e penzusa…
cavallucci e pupazzetti,
palli, bambuli e cumpetti,
e li menti tra gli alari
di li spenti foculari.
Mamma mia chi fatica…
pemmu porta ‘na cazetta
mu prepara na vitrata,
pemmu vidinu a sfilata:
di re Magi, ‘nta lu cielu,
‘nta sta notte friddu i gelu.
Chi befana affaccendata
di lu celu ammagistrata,
non sulu balocchi pe ‘sta notti ‘ncantata
ma Gioia e Vita…’nta sta notti stellata!
Puru l’angeli su festanti
pe sti scheggi di brillanti….
e jio poeta non mi vantu
si vi scrissi chistu cantu.
All’alba du sei gennaio vi salutu…
ormai u miracolu è compiutu!

© Teresa Averta

 

 

Annunci